Havfisk har fått ny eier

Et av landets største fiskeriselskap, Havfisk ASA, har nå skiftet eier. Aker og Kjell Inge Røkke har solgt selskapet til Lerøy Seafood Group ASA. Dette inkluderer Nordland Havfiske AS, som driver fire trålere. Havfisk eier også landanleggene i Stamsund og Melbu.

Havfisk Havfisk

For første halvår 2016 ble driftsinntektene 656 millioner kroner mot 504 millioner kroner i 2015. Resultat før skatt ble 141 millioner kroner i første halvår 2016 mot 86 millioner kroner i 2015, og resultat etter skatt ble 105 millioner kroner mot 62 millioner kroner i første halvår 2015.

Havfisk har drift i hele Nord-Norge. Nordland Havfiske AS har to frysetrålere og to ferskfisktrålere med frysekapasitet. Rederiet har 12 torskekonsesjoner og 4 rekekonsesjoner. Hammerfest Industrifiske AS eier og driver i dag to trålerne og har seks torskekonsesjoner. Begge fartøyene er ferskfisktrålere med frysekapasitet. Finnmark Havfiske AS drifter i dag 4 trålere, hvorav to frysetrålere og to kombinasjonsfartøy (fersk/frys).

Havfisks tilgjengelige likviditet inklusiv trekkrettigheter var på 247 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2016, sammenlignet med 329 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2016. Netto rentebærende gjeld var 781 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Dette er 48 millioner kroner høyere enn ved utgangen av forrige kvartal. Havfisks egenkapital var på 979 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, tilsvarende 38,6 prosent.

Aker Capital AS, et heleid selskap eid av Aker ASA, inngikk 2. juni 2016 en avtale om salg av 53 501 793 aksjer i HAVFISK ASA til Lerøy Seafood Group ASA til en kurs på 36,50 per aksje. Transaksjonen er betinget av regulatoriske og tredjeparts godkjenninger.

Det internasjonale havforskningsrådet ga i juni sine kvoteråd for totalkvotene av torsk, hyse og sei i 2017. Kvoterådene innebærer en nedgang for torsk og hyse med henholdsvis 10 og 5 prosent. Seikvotene nord for 62 graden anbefales økt med om lag 7 prosent, og i Nordsjøen anbefaler de en økning i totalkvoten på hele 62 prosent. Endelig kvotefastsettelse gjøres av norske myndigheter i løpet av høsten.

– Havfisk har et godt kvotegrunnlag for andre halvår selv om det er fisket noe mer av torsk- og hysekvotene første halvår sammenlignet med samme periode i 2015. Kvoterådet for 2017 er også i tråd med forventningene og viser at torsk, hyse og sei bestandene er i god forfatning, sier konsernsjef Barstad.